Úvodní strana

 

Aktuálně

 

 

Vedení a struktura společnosti

Vedení a výbor společnosti

doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.předseda
Mgr. Václav Čermák, Ph.D.místopředseda
Mgr. Petra Melichar, PhD.tajemnice
PhDr. Karolína Skwarska, Ph.D.pokladník
doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc.
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.

Revizorka účtu

Mgr. Jana Šlechtová

Sídlo a korespondenční adresa

Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s.
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
Valentinská 1
Praha 1, 110 00
Česká republika
e-mail: cssbbs@slu.cas.cz 
             cks@slu.cas.cz
č.ú.: 569149002/5500

 

Valná hromada členů Společnosti

Nejvyšším orgánem společnosti je schůze všech jejích členů – valná hromada, která se schází minimálně jednou do roka. Poslední valná hromada proběhla 25. 11. 2019.

Mezinárodní spolupráce

Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia má řádné zastoupení v těchto mezinárodních organizacích a sdruženích:

 

 

Plánované akce

19.-20. března 2020, Praha

Konference mladých slavistů „Rusko a slovanský svět: staletí soužití a střetů“

Odkaz níže:

https://slavkonf.ff.cuni.cz/cs/kms-2020/?fbclid=IwAR3kioWABHTMKtms7ERPufsG7yNiSjqWQsS39uQapcePGYOrU6211Z4lPBY

Uspořádané akce


5. – 7. února 2018, Praha

Proměny české slavistiky po roce 1989


27. – 28. března 2018, Ostrava

Slavica iuvenum – 19. mezinárodní setkání mladých slavistů


10. dubna 2018, Kutná Hora, Dačického dům

Mezinárodní konference Ruská revoluce a Západ


25. května 2018, Praha

3. byzantologický den


30. května – 1. června 2018 Praha

Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes


25.–26. června 2018 Praha

Krim – historische, kulturelle und literarische Reflexionen / Krym – historické, kulturní a literární reflexe 

konference v rámci programu Strategie AV21 – Evropa a stát. Mezi barbarstvím a civilizací)


1.-2. listopadu  2018, Praha

XIV. ročník Konference mladých slavistů - ,,Střední, jižní a východní Evropa a rok 1918: společenské a mezinárodní souvislosti"


5. listopadu 2018, Praha

Motoki Nomachi:  If it were not for the Tito-Stalin Split...Samuil Bernštejn´s unrealized version of the Macedonian Literary Language (a story told by

an unpublished manuscript)


28. února – 1. března 2019, Praha

Nahé jsou všecky národy bez knih
Mezinárodní paleoslovenstická konference při příležitosti 1150. výročí úmrtí sv. Konstantina-Cyrila a vzpomínce nedožitých 90. narozenin doc. Zoe Hauptové.


19. března 2019, Praha (Slovanský ústav AV ČR, 14:00 hod.)

Корпусные исследования вариантов карпаторусинской речи: квантитативный анализ образования прошедшего времени  

Přednáška Achima Rabuse.


26. - 27. března 2019, Ostrava

Slavica iuvenum - Mezinárodní setkání mladých slavistů


11. - 12. dubna 2019, Praha

Nářeční lexikum v pomezních oblastech. Historie, současnost, perspektivy
Mezinárodní dialektologická konference.


31. května 2019, Praha

5. byzantologický den


25. června 2019, Brno

1. slavistický den: kulatý stůl Teorie a praxe české etymologické lexikografie.

Zasedání k nedožitým devadesátinám Evy Havlové a k 30. výročí vydání prvního sešitu Etymologického slovníku jazyka staroslověnského


11. - 12. září 2019, Ružomberok

Kult v dejinách

Program

Abstrakty


3. října 2019, Pardubice

Rusko ve 20. století - kontinuita a diskontinuita

Program

Abstrakty


1. listopadu 2019, Brno

6. byzantologický den


8.-9. listopadu, Etnologický ústav AV ČR, Praha

Balkan Express

5th International Balkan Studies Conference


25. listopadu 2019, Akademické konferenční centrum, Praha, 10 hod.

Valná hromada společnosti


25. listopadu 2019, Akademické konferenční centrum, Praha, 13 hod.

Slovanství nebo slovanská vzájemnost? Realita a fikce: ideje, ideologie či spolupráce ve 20. a 21. století (pohled historický, filologický a kulturněhistorický)

slavistické diskusní odpoledne


2. prosince 2019, Praha (! Pozor změna začátku akce - 13:00)

Ruská emigrace v meziválečném Československu

přednáškový blok s diskusí

Sekce a komitéty

V rámci Společnosti pracují tři sekce podle odborného svých členů. Součástí sekcí jsou také tři národní komitéty: Český komitét slavistů, Český národní komitét balkanistů a Český národní komitét byzantologů, které zastupují českou vědeckou komunitu v těchto oborech ve vztahu k domácím i zahraničním odborným společnostem, např. Mezinárodní komitét slavistů, Mezinárodní asociace byzantských studií a Mezinárodní asociace pro studium jihovýchodní Evropy.