Úvodní strana

Image
Fotky 2.12.

Vedení a struktura společnosti

Vedení a výbor společnosti

doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.předseda
Mgr. Václav Čermák, Ph.D.místopředseda
Mgr. Petra Melichar, PhD.pokladník (po dobu MD a péče o dítě funkci zastává K. Skwarska)
PhDr. Karolína Skwarska, Ph.D.tajemnice
doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc.
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.

Revizorka účtu

Mgr. Jana Šlechtová

Sídlo a korespondenční adresa

Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s.
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
Valentinská 1
Praha 1, 110 00
Česká republika
e-mail: cssbbs@slu.cas.cz 
             cks@slu.cas.cz
č.ú.: 569149002/5500

 

Valná hromada členů Společnosti

Nejvyšším orgánem společnosti je schůze všech jejích členů – valná hromada, která se schází minimálně jednou do roka. Poslední valná hromada proběhla 25. 11. 2019.

Mezinárodní spolupráce

Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia má řádné zastoupení v těchto mezinárodních organizacích a sdruženích:

 

 

Aktuálně

9. října 2020, Praha     Z důvodu epidemiologické situace je akce odložena na jaro 2021.

7. byzantologický den

Program


14. - 16. října 2020, Brno    

Ne-svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a v kulturních dějinách       

mezinárodní vědecké sympozium 

Sborník abstraktů

Sympozium rozvíjí tradici česko-slovenských mezinárodních konferencí věnovaných kulturním dějinám. V intencích toho hodlá zohlednit kulturní dějiny s možným záběrem do historického, literárního, filozofického či uměnovědného spektra.

Program (česky)

Program (anglicky)

Z důvodu epidemiologické situace je sympozium odloženo na říjen 2021. Místo akce zůstává zachováno.

Informace o možnosti publikace příspěvků

The symposium was postponed.  The new date is scheduled for October 2021. It will be taken in the same place.

Information - publication of papers

Uspořádané akce


5. – 7. února 2018, Praha

Proměny české slavistiky po roce 1989


27. – 28. března 2018, Ostrava

Slavica iuvenum – 19. mezinárodní setkání mladých slavistů


10. dubna 2018, Kutná Hora

Mezinárodní konference Ruská revoluce a Západ


25. května 2018, Praha

3. byzantologický den


30. května – 1. června 2018, Praha

Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes

Mezinárodní konference.


25.–26. června 2018, Praha

Krim – historische, kulturelle und literarische Reflexionen / Krym – historické, kulturní a literární reflexe 

Konference v rámci programu Strategie AV21 – Evropa a stát. Mezi barbarstvím a civilizací.


12. října 2018, Praha

4. byzantologický den


1.-2. listopadu  2018, Praha

XIV. ročník Konference mladých slavistů - ,,Střední, jižní a východní Evropa a rok 1918: společenské a mezinárodní souvislosti"


5. listopadu 2018, Praha

If it were not for the Tito-Stalin Split...Samuil Bernštejn´s unrealized version of the Macedonian Literary Language (a story told by an unpublished manuscript)

Přednáška Motoki Nomachiho.


28. února – 1. března 2019, Praha

Nahé jsou všecky národy bez knih
Mezinárodní paleoslovenstická konference při příležitosti 1150. výročí úmrtí sv. Konstantina-Cyrila a vzpomínce nedožitých 90. narozenin doc. Zoe Hauptové.


19. března 2019, Praha

Корпусные исследования вариантов карпаторусинской речи: квантитативный анализ образования прошедшего времени  

Přednáška Achima Rabuse.


26. - 27. března 2019, Ostrava

Slavica iuvenum - Mezinárodní setkání mladých slavistů


11. - 12. dubna 2019, Praha

Nářeční lexikum v pomezních oblastech. Historie, současnost, perspektivy
Mezinárodní dialektologická konference.


31. května 2019, Praha

5. byzantologický den


25. června 2019, Brno

1. slavistický den: kulatý stůl Teorie a praxe české etymologické lexikografie.

Zasedání k nedožitým devadesátinám Evy Havlové a k 30. výročí vydání prvního sešitu Etymologického slovníku jazyka staroslověnského.


11. - 12. září 2019, Ružomberok

Kult v dejinách

Program

Abstrakty


3. října 2019, Pardubice

Rusko ve 20. století - kontinuita a diskontinuita

Program

Abstrakty


1. listopadu 2019, Brno

6. byzantologický den


8.-9. listopadu, Praha

Balkan Express

5th International Balkan Studies Conference.


25. listopadu 2019, Akademické konferenční centrum, Praha

Valná hromada Společnosti


25. listopadu 2019, Praha

Slovanství nebo slovanská vzájemnost? Realita a fikce: ideje, ideologie či spolupráce ve 20. a 21. století (pohled historický, filologický a kulturněhistorický)

Slavistické diskusní odpoledne.


2. prosince 2019, Praha 

Ruská emigrace v meziválečném Československu

Přednáškový blok s diskusí.


10. února 2020, Praha 

Krymská nota v tvorbě Lesji Ukrajinky a Zinajidy Tulub: Krym jako mnohovrstevnatý literární topos / Кримська аура в творчості Лесі Українки та Зінаїди Тулуб: багатовимірність літературного топосу

Přednáška Larissy Cybenko

Image
Fotky 2.12.

Sekce a komitéty

V rámci Společnosti pracují tři sekce podle odborného svých členů. Součástí sekcí jsou také tři národní komitéty: Český komitét slavistů, Český národní komitét balkanistů a Český národní komitét byzantologů, které zastupují českou vědeckou komunitu v těchto oborech ve vztahu k domácím i zahraničním odborným společnostem, např. Mezinárodní komitét slavistů, Mezinárodní asociace byzantských studií a Mezinárodní asociace pro studium jihovýchodní Evropy.