Český komitét slavistů

Slovanský ústav AV ČR, v.  v.  i.
Valentinská 1
110 00 Praha 1
cks@slu.cas.cz

Složení

Mgr. Václav Čermák, Ph.D. (Slovanský ústav AV ČR, Praha) - předseda

doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (Historický ústav AV ČR, Brno) - místopředseda

PhDr. Karolína Skwarska, Ph.D. (Slovanský ústav AV ČR, Praha) - tajemnice

 

PhDr. Lukáš Babka (Slovanská knihovna při Národní knihovně ČR, Praha)

PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha)

prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc. (Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK, Praha)

Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D. (Katedra bohemistiky FF UP, Olomouc)

PhDr. Ilona Janyšková, CSc. (Ústav pro jazyk český AV ČR, Brno)

Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (Institut mezinárodních studií FSV UK, Praha)

PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D. (Katedra literární kultury a slavistiky, FF Univerzity Pardubice)

PhDr. Marek Příhoda, Ph.D. (Ústav východoevropských studií FF UK, Praha)

doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, Brno)

doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D. (Katedra bohemistiky FF UP, Olomouc)

doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D. (Katedra slavistiky OU, Ostrava)

doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc. (Katedra slavistiky FF UP, Olomouc)

Aktuálně

25.-26. září 2024, Praha

Výzvy a aktuální otázky českých slavistických bádání. Jazyk – literatura – historie – archeologie – etnologie – dějiny umění

Bližší informace

Přihlášky je možné zasílat až do 27. srpna 2024!

 

 

Deklarace ČKS proti válce na Ukrajině

Vážení kolegové slavisté!

Český komitét slavistů vystupuje s prohlášením, kterým se jednoznačně hlásíme k sílícímu hnutí mezinárodní vědecké komunity proti válce na Ukrajině.

My, členové Českého komitétu slavistů, univerzitní učitelé, výzkumní a kulturní pracovníci specializující se na slavistiku a baltistiku, chceme tímto vyjádřit co nejrozhodněji své rozhořčení a svůj  protest proti válce, kterou 24. února 2022 rozpoutalo Rusko na území Ukrajiny.

Vyjadřujeme svou solidaritu s oběťmi této ruské vojenské intervence, s celou ukrajinskou společností, se statečným vedením státu a s jeho bojovníky za svobodu a nezávislost Ukrajiny. Vojenské akce ruských ozbrojených sil, a především bombardování ukrajinského území představují tragédii pro ukrajinský lid i stát. Současný vládce Ruské federace se rozhodl pro odsouzeníhodné použití válečných prostředků a násilí, pro bezprecedentní pošlapání nezávislosti suverénního státu, arogantní opovrhování mezinárodním právem a faktické odvržení základních lidských hodnot včetně vyjednávání a možností dohody. Nic nemůže ospravedlnit tuto agresi, zvláště ne nepodložená a mylná instrumentalizace historie.

Podporujeme však také ty ruské občany, kteří agresi ozbrojených sil Ruské federace proti Ukrajině odmítají a jež sdílejí hodnoty otevřeného dialogu a spolupráce mezi evropským Západem a Východem. Zvláště pak myslíme na své kolegy, podepsané pod Otevřeným dopisem vědců a vědeckých publicistů proti válce s Ukrajinou, a všechny studenty, kteří se odvažují pozvednout svůj hlas, aby odsoudili válku na Ukrajině a potlačování občanských svobod a politického pluralismu ve vlastní zemi.

Vyzýváme vědeckou slavistickou komunitu, aby vyjádřila svůj nesouhlas s touto invazí, která představuje jak útok na svobodu Ukrajiny, tak útok na morální integritu Ruska a Běloruska, hrozbu pro bezpečnost sousedních národů a demokracii, mír a spolupráci v Evropě a ve světě. Zároveň vyzýváme k iniciativám, které prohloubí vědomí o ukrajinské historii a kulturním dědictví v českém veřejném prostoru, jakož i podpoře ukrajinských kolegů, které válka poškozuje v osobním životě, výzkumu a výuce.

Členové  komitétu:

PhDr. Lukáš Babka (Slovanská knihovna při Národní knihovně ČR, Praha)

Mgr. Václav Čermák, Ph.D. (Slovanský ústav AV ČR, Praha)

PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha)

prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc. (Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK, Praha)

Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D. (Katedra bohemistiky FF UP, Olomouc)

PhDr. Ilona Janyšková, CSc. (Ústav pro jazyk český AV ČR, Brno)

Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (Institut mezinárodních studií FSV UK, Praha)

PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D. (Katedra literární kultury a slavistiky, Univerzita Pardubice)

PhDr. Marek Příhoda, Ph.D. (Ústav východoevropských studií FF UK, Praha)

PhDr. Karolína Skwarska, Ph.D. (Slovanský ústav AV ČR, Praha)

doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, Brno)

doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D. (Katedra bohemistiky FF UP, Olomouc)

doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (Historický ústav AV ČR, Brno)

doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D. (Katedra slavistiky OU, Ostrava)

doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc. (Katedra slavistiky FF UP, Olomouc)

 

Podporu této deklaraci lze vyjádřit zde

Prosíme slavistické organizace, aby dle svých možností informovali o naší iniciativě své pracovníky, studenty a kolegy nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Otevřený dopis ruských vědců a vědeckých publicistů (24.2.2022)

My, ruští vědci a vědečtí novináři, důrazně protestujeme proti vojenské akci, kterou zahájily ozbrojené síly naší země na Ukrajině. Tento fatální krok vede k obrovským ztrátám na životech a podkopává základy zavedeného systému mezinárodní bezpečnosti. Odpovědnost za rozpoutání nové války v Evropě nese výhradně Rusko. Pro tuto válku neexistuje žádné rozumné ospravedlnění. Pokusy využít situaci v Donbasu jako záminku pro zahájení vojenské operace nejsou důvěryhodné. Je jasné, že Ukrajina nepředstavuje hrozbu pro bezpečnost naší země. Válka proti ní je nespravedlivá a upřímně řečeno zbytečná. Ukrajina nám byla a zůstává blízkou zemí. Mnozí z nás mají na Ukrajině příbuzné, přátele a kolegy. Naši otcové, dědové a pradědové společně bojovali proti nacismu. Rozpoutání války kvůli geopolitickým ambicím ruského vedení, vedeného pochybnými historiografickými fantaziemi, je cynickou zradou jejich paměti. Respektujeme ukrajinskou státnost, která je založena na skutečně fungujících demokratických institucích. Máme pochopení pro evropskou volbu našich sousedů. Jsme přesvědčeni, že všechny problémy ve vztazích mezi našimi zeměmi lze vyřešit mírovou cestou. Rozpoutáním války se Rusko odsoudilo k mezinárodní izolaci, k postavení vyděděnce. To znamená, že my, vědci, už nebudeme schopni řádně vykonávat svou práci: vědecký výzkum si nelze představit bez plné spolupráce s kolegy z jiných zemí. Izolace Ruska od světa znamená další kulturní a technologickou degradaci naší země bez pozitivních vyhlídek. Válka s Ukrajinou je krokem do prázdna. S hořkostí si uvědomujeme, že naše země, která rozhodujícím způsobem přispěla k vítězství nad nacismem, se nyní stala strůjcem nové války na evropském kontinentu. Žádáme okamžité zastavení všech vojenských akcí proti Ukrajině. Požadujeme respektování svrchovanosti a územní celistvosti ukrajinského státu. Požadujeme mír pro naše země.

 

Мы, российские ученые и научные журналисты, заявляем решительный протест против военных действий, начатых вооружёнными силами нашей страны на территории Украины. Этот фатальный шаг ведёт к огромным человеческим жертвам и подрывает основы сложившейся системы международной безопасности. Ответственность за развязывание новой войны в Европе целиком лежит на России.

Для этой войны нет никаких разумных оправданий. Попытки использовать ситуацию в Донбассе как повод для развёртывания военной операции не вызывают никакого доверия. Совершенно очевидно, что Украина не представляет угрозы для безопасности нашей страны. Война против неё несправедлива и откровенно бессмысленна.

Украина была и остаётся близкой нам страной. У многих из нас в Украине живут родственники, друзья и коллеги по научной работе. Наши отцы, деды и прадеды вместе воевали против нацизма. Развязывание войны ради геополитических амбиций руководства РФ, движимого сомнительными историософскими фантазиями, есть циничное предательство их памяти.

Мы уважаем украинскую государственность, которая держится на реально работающих демократических институтах. Мы с пониманием относимся к европейскому выбору наших соседей. Мы убеждены в том, что все проблемы в отношениях между нашими странами могут быть решены мирным путём.

Развязав войну, Россия обрекла себя на международную изоляцию, на положение страны-изгоя. Это значит, что мы, учёные, теперь не сможем нормально заниматься своим делом: ведь проведение научных исследований немыслимо без полноценного сотрудничества с коллегами из других стран. Изоляция России от мира означает дальнейшую культурную и технологическую деградацию нашей страны при полном отсутствии позитивных перспектив. Война с Украиной — это шаг в никуда.

Нам горько сознавать, что наша страна, которая внесла решающий вклад в победу над нацизмом, сейчас стала поджигателем новой войны на европейском континенте. Мы требуем немедленной остановки всех военных действий, направленных против Украины. Мы требуем уважения суверенитета и территориальной целостности украинского государства. Мы требуем мира для наших стран. 

(https://trv-science.ru/2022/02/we-are-against-war/?fbclid=IwAR135naZt5R…)

Slavistická pracoviště v ČR

XVII. mezinárodní sjezd slavistů v Paříži 2023

Mezinárodní komitét slavistů na svém pravidelném zasedání dne 2. září 2022 rozhodl, že XVII. mezinárodní sjezd slavistů v Paříži bude uspořádán 25. - 29. srpna 2025

Webové stránky sjezdu

Placení konferenčního poplatku

Tematika sjezdu (česky)

Tematika sjezdu (rusky)

Protokol z jednání MKS 1. září 2023